Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Sinh học (Có đáp án chi tiết)

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Sinh học (Có đáp án chi tiết)


Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Sinh học (Có đáp án chi tiết)

Môn thi cuối cùng thuộc tổ hợp KHTN mà các thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2018 đó là môn Sinh học.

Dưới đây là đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Sinh học (kèm đáp án chi tiết) cho các bạn tham khảo thêm:

.......Liên tục cập nhật .......

MÃ ĐỀ 201

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
                   

MÃ ĐỀ 202

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
                   

MÃ ĐỀ 203

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
                   

MÃ ĐỀ 204

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
                   

MÃ ĐỀ 205

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
                   

MÃ ĐỀ 206

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
                   

MÃ ĐỀ 207

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
                   

MÃ ĐỀ 208

 81.B 82. C 83. A 84. D  85.D 86. A  87.A  88.C 89.C 90. B
91. A 92. C 93. B 94. A 95. D 96. C 97. D 98. B  99.A 100. B
 101.C 102. D  103.A 104. A 105. A 106. D 107. C  108.C  109.C 110.A
111. D 112. B  113.B  114.D  115.D 116. D 117. D  118.A 119. A 120. C
                   

MÃ ĐỀ 209

 81.D 82. C 83. C 84. A  85.D 86. D  87.  88.D 89.A 90. C
91. A 92. D 93. A 94. B 95.B  96. D 97. B 98. C  99.C 100. B
 101.B 102. B  103.B 104. B 105. D 106.  107. C  108.D  109.D 110.C
111. D 112. D  113.  114.  115.D 116.  117.   118. 119. B 120. 
                   

MÃ ĐỀ 210

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
                   

MÃ ĐỀ 211

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
                   

MÃ ĐỀ 212

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
                   

MÃ ĐỀ 213

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
                   

MÃ ĐỀ 214

 81.D 82. B 83. B 84. C  85.A 86. C  87.C  88.A 89.B 90. A
91. C 92. A 93.A  94. A 95. B 96. D 97. C 98. B  99.C 100. A
 101.C 102. B  103.C 104. D 105. C 106. B 107. D  108.C  109.D 110. A
111. C 112. B  113.C  114.D  115.A 116. A 117. B  118.C 119. D 120.B 
                   

MÃ ĐỀ 215

 81. 82.  83.  84.   85. 86.   87.  88. 89. 90. 
91.  92.  93.  94.  95.  96.  97.  98.   99. 100. 
 101. 102.   103. 104.  105.  106.  107.   108.  109. 110.
111.  112.   113.  114.  115. 116.  117.   118. 119.  120. 
                   

MÃ ĐỀ 216

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
                   

MÃ ĐỀ 217

 81. 82.  83.  84.   85. 86.   87.  88. 89. 90. 
91.  92.  93.  94.  95.  96.  97.  98.   99. 100. 
 101.C 102. B  103.A 104. A 105. C 106. B 107. B  108.C  109.A 110.C
111. B 112. A  113.A  114.  115. 116.  117.   118. 119.  120. 
                   


MÃ ĐỀ 218

 81.D 82.D 83.A 84.C   85.D 86.D   87.D  88.B 89.D 90. B
91.D  92.B 93.B 94. C 95. B 96.D  97.A 98. B  99.C 100.D 
 101.D 102.B   103.B 104.D  105.A  106.B  107.C   108.A  109.C 110.B
111. B 112.C   113.A  114.C  115.D 116.A  117.B   118.D 119. C 120.D 
                   

MÃ ĐỀ 219

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
                   

MÃ ĐỀ 220

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
                   

MÃ ĐỀ 221

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
                   

MÃ ĐỀ 222

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
                   

MÃ ĐỀ 223

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
                   

MÃ ĐỀ 224

 81.A 82. C 83. A 84. D  85.C 86. B  87.B  88.C 89.A 90. B
91. C 92. A 93. D 94. D 95. C 96. D 97. C 98. B  99.B 100. D
 101.B 102. B  103.A 104. B 105. D 106. A 107. A  108.C  109.D 110.D
111. A 112. D  113.C  114.A  115.B 116.  117.   118. 119.  120. 
                   

 


ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
THÔNG TIN CÁ NHÂN
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

sp online5Tư vấn miễn phí 24/7

024.6655.8670 - 024.858.77.666
Hotline: 09.8161.5757
kenhtuyensinhedu.vn@gmail.com

Đăng ký Online


Đăng ký nhận Email

Đăng ký nhận email khi chúng tôi có tin tuyển sinh mới!