Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học (Có đáp án chi tiết)

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học (Có đáp án chi tiết)


Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học (Có đáp án chi tiết)

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học (Có đáp án chi tiết)

 

Đáp án đề thi

.......Liên tục cập nhật .......

MÃ ĐỀ 201

41. 42.  43.  44.   45. 46.   47.  48.  49. 50. 
51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.   59. 60. 
 61. 62.  63. 64.  65.  66.  67.   68.  69. 70.
71.  72.   73.  74.  75. 76.  77.  78. 79.  80. 
                   

MÃ ĐỀ 202

41. 42.  43.  44.   45. 46.   47.  48.  49. 50. 
51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.   59. 60. 
 61. 62.  63. 64.  65.  66.  67.   68.  69. 70.
71.  72.   73.  74.  75. 76.  77.  78. 79.  80. 
                   

MÃ ĐỀ 203

 41.B 42. C 43. A 44. A  45.C 46. D  47.A  48.C  49.D 50. C
51. D 52. C 53. A 54. C 55. B 56. B 57. B 58. B  59.B 60. B
 61.C 62.C 63.B 64.  65.  66.  67.   68.  69. 70.
71.  72.   73.  74.  75. 76.  77.  78. 79.  80. 
                   
41. 42.  43.  44.   45. 46.   47.  48.  49. 50. 
51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.   59. 60. 
 61. 62.  63. 64.  65.  66.  67.   68.  69. 70.
71.  72.   73.  74.  75. 76.  77.  78. 79.  80. 
                   

MÃ ĐỀ 204

41. 42.  43.  44.   45. 46.   47.  48.  49. 50. 
51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.   59. 60. 
 61. 62.  63. 64.  65.  66.  67.   68.  69. 70.
71.  72.   73.  74.  75. 76.  77.  78. 79.  80. 
                   

MÃ ĐỀ 205

41. 42.  43.  44.   45. 46.   47.  48.  49. 50. 
51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.   59. 60. 
 61. 62.  63. 64.  65.  66.  67.   68.  69. 70.
71.  72.   73.  74.  75. 76.  77.  78. 79.  80. 
                   

MÃ ĐỀ 206

 41.D 42. C 43. C 44. A  45.D 46. D  47.B  48.D  49.A 50. C
51. A 52.  53.  54.  55.  56. D 57.B  58. C  59.C 60. B
 61.D 62.   63. 64. C 65.  66.  67.   68.  69. 70.
71. D 72. D  73.  74.  75. 76.  77.   78. 79.  80. 
                   

MÃ ĐỀ 207

41. 42.  43.  44.   45. 46.   47.  48.  49. 50. 
51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.   59. 60. 
 61. 62.  63. 64.  65.  66.  67.   68.  69. 70.
71.  72.   73.  74.  75. 76.  77.  78. 79.  80. 
                   


MÃ ĐỀ 208

41. 42.  43.  44.   45. 46.   47.  48.  49. 50. 
51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.   59. 60. 
 61. 62.  63. 64.  65.  66.  67.   68.  69. 70.
71.  72.   73.  74.  75. 76.  77.  78. 79.  80. 
                   

MÃ ĐỀ 209

 41.D 42. C 43. C 44. A  45.D 46. D  47.B  48.D  49.A 50.C 
51. A 52. D 53. A 54. B 55. B 56. D 57. B 58. C  59.C 60. B
 61.D 62. B  63.B 64. C 65. D 66. C 67. C  68.D  69.D 70.C
71. D 72. D  73.A  74.D  75.B 76. B 77. C  78.D 79. B 80. B
                   

MÃ ĐỀ 210

41. 42.  43.  44.   45. 46.   47.  48.  49. 50. 
51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.   59. 60. 
 61. 62.  63. 64.  65.  66.  67.   68.  69. 30.
71.  72.   73.  74.  75. 76.  77.  78. 79.  80. 
                   

MÃ ĐỀ 211

41.C 42. B 43. C 44. D  45.B 46. A  47.D  48.D  49.D 50. C
51. B 52. A 53. A 54. A 55. B 56. B 57. A 58. C  59.B 60. A
 61.B 62. C 63.C 64. C 65. A 66. C 67. A  68.B  69.B 70.C
71. A 72. C  73.C  74.C  75.A 76. B 77. B 78.A 79.  80. 
                   

MÃ ĐỀ 212

41.B 42. B 43. D 44. B  45.B 46. A  47.D  48.A  49.C 50. B
51.A  52. C 53. D 54. A 55. B 56. B 57.D  58. C  59.A 60. A
 61.D 62. C 63.A 64. C 65. C 66. D 67. B  68.D  69.B 70.B
71. A 72. D  73.  74.  75. 76.  77.  78. 79.  80. 
                   

MÃ ĐỀ 213

41. 42.  43.  44.   45. 46.   47.  48.  49. 50. 
51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.   59. 60. 
 61. 62.  63. 64.  65.  66.  67.   68.  69. 70.
71.  72.   73.  74.  75. 76.  77.  78. 79.  80. 
                   


MÃ ĐỀ 214

41. 42.  43.  44.   45. 46.   47.  48.  49. 50. 
51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.   59. 60. 
 61. 62.  63. 64.  65.  66.  67.   68.  69. 70.
71.  72.   73.  74.  75. 76.  77.  78. 79.  80. 
                   

MÃ ĐỀ 215

41. 42.  43.  44.   45. 46.   47.  48.  49. 50. 
51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.   59. 60. 
 61. 62.  63. 64.  65.  66.  67.   68.  69. 70.
71.  72.   73.  74.  75. 76.  77.  78. 79.  80. 
                   

MÃ ĐỀ 216

41. 42.  43.  44.   45. 46.   47.  48.  49. 50. 
51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.   59. 60. 
 61. 62.  63. 64.  65.  66.  67.   68.  69. 70.
71.  72.   73.  74.  75. 76.  77.  78. 79.  80. 
                   

MÃ ĐỀ 217

41. 42.  43.  44.   45. 46.   47.  48.  49. 50. 
51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.   59. 60. 
 61. 62.  63. 64.  65.  66.  67.   68.  69. 70.
71.  72.   73.  74.  75. 76.  77.  78. 79.  80. 
                   

MÃ ĐỀ 218

41. 42.  43.  44.   45. 46.   47.  48.  49. 50. 
51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.   59. 60. 
 61. 62.  63. 64.  65.  66.  67.   68.  69. 70.
71.  72.   73.  74.  75. 76.  77.  78. 79.  80. 
                   

MÃ ĐỀ 219

41. 42.  43.  44.   45. 46.   47.  48.  49. 50. 
51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.   59. 60. 
 61. 62.  63. 64.  65.  66.  67.   68.  69. 70.
71.  72.   73.  74.  75. 76.  77.  78. 79.  80. 
                   

MÃ ĐỀ 220

41. 42.  43.  44.   45. 46.   47.  48.  49. 50. 
51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.   59. 60. 
 61. 62.  63. 64.  65.  66.  67.   68.  69. 70.
71.  72.   73.  74.  75. 76.  77.  78. 79.  80. 
                   

MÃ ĐỀ 221

41. 42.  43.  44.   45. 46.   47.  48.  49. 50. 
51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.   59. 60. 
 61. 62.  63. 64.  65.  66.  67.   68.  69. 70.
71.  72.   73.  74.  75. 76.  77.  78. 79.  80. 
                   

MÃ ĐỀ 222

41. 42.  43.  44.   45. 46.   47.  48.  49. 50. 
51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.   59. 60. 
 61. 62.  63. 64.  65.  66.  67.   68.  69. 70.
71.  72.   73.  74.  75. 76.  77.  78. 79.  80. 
                   

MÃ ĐỀ 223

41. A 42. D 43. A 44. A  45.C 46. D  47.  48.C  49.A 50. A
51. C 52.A  53. C 54. C 55. D 56. C 57. B 58. C  59.D 60. A
 61.A 62. C 63.A 64. B 65. D 66. B 67. A  68.D  69.C 70.C
71. A 72. D  73.C  74.D  75.A 76. D 77. D 78.C 79. D 80. C
                   

MÃ ĐỀ 224

41. 42.  43.  44.   45. 46.   47.  48.  49. 50. 
51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.   59. 60. 
 61. 62.  63. 64.  65.  66.  67.   68.  69. 70.
71.  72.   73.  74.  75. 76.  77.  78. 79.  80. 
                   

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
THÔNG TIN CÁ NHÂN
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

sp online5Tư vấn miễn phí 24/7

024.6655.8670 - 024.858.77.666
Hotline: 09.8161.5757
kenhtuyensinhedu.vn@gmail.com

Đăng ký Online


Đăng ký nhận Email

Đăng ký nhận email khi chúng tôi có tin tuyển sinh mới!