Đáp án môn Lý 2018 tất cả mã đề kỳ thi THPT Quốc Gia chính thức

Đáp án môn Lý 2018 tất cả mã đề kỳ thi THPT Quốc Gia chính thức


Đáp án môn Lý 2018 tất cả mã đề kỳ thi THPT Quốc Gia chính thức

* Lưu ý: Phần đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

MÃ ĐỀ 201

 1.  2. 3.   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.
 21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.
 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.
                   

 MÃ ĐỀ 202

 1.  2. 3.   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.
 21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.
 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.
                   


MÃ ĐỀ 203

 1.  2. 3.   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.
 21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.
 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.
                   

MÃ ĐỀ 204

 1.  2. 3.   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.
 21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.
 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.
                   


MÃ ĐỀ 205

 1.B  2.C 3. B  4.A  5.A  6.B  7.D  8.A  9.D  10.A
 11.A  12.C  13.D  14.C  15.C  16.B  17.C  18.B  19.D  20.A
 21.A  22.B  23.C  24.C  25.C  26.D  27.B  28.D  29.D  30.C
 31.C  32.A  33.C  34.A  35.D  36.C  37.B  38.D  39.D  40.B
                   


MÃ ĐỀ 206

 1.C  2.C 3.B   4.D  5.A  6.D  7.C  8.D  9.B  10.C
 11.B  12.C  13.A  14.C  15.A  16.B  17.B  18.D  19.B  20.B
 21.A  22.A  23.A  24.C  25.B  26.D  27.A  28.C  29.A  30.C
 31.A  32.A  33.D  34.A  35.D  36.D  37.D  38.D  39.B  40.B
                   

MÃ ĐỀ 207

 1.C  2.B 3. D  4.C  5.A  6.B  7.C  8.B  9.D  10.C
 11.D  12.C  13.B  14.C  15.A  16.B  17.A  18.D  19.A  20.B
 21.C  22.A  23.B  24.C  25.B  26.D  27.C  28.D  29.A  30.A
 31.B  32.B  33.B  34.D  35.B  36.A  37.A  38.D  39.D  40.A
                   


MÃ ĐỀ 208

 1.  2. 3.   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.
 21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.
 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.
                   


MÃ ĐỀ 209

 1.C  2.B 3. A  4.B  5.C  6.A  7.B  8.B  9.A  10.D
 11.C  12.A  13.D  14.B  15.B  16.D  17.C  18.B  19.B  20.D
 21.B  22.A  23.D  24.A  25.C  26.D  27.C  28.A  29.D  30.D
 31.C  32.B  33.  34.A  35.B  36.  37.A  38.A  39.A  40.
                   


MÃ ĐỀ 210

 1.C  2.D 3. A  4.D  5.C  6.D  7.B  8.C  9.A  10.D
 11.D  12.D  13.A  14.B  15.C  16.B  17.D  18.D  19.B  20.C
 21.B  22.B  23.B  24.D  25.C  26.A  27.A  28.C  29.B  30.A
 31.A  32.D  33.A  34.A  35.B  36.B  37.C  38.A  39.D  40.C
                   


MÃ ĐỀ 211

 1.  2. 3.   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.
 21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.
 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.
                   


MÃ ĐỀ 212

 1.  2. 3.   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.
 21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.
 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.
                   


MÃ ĐỀ 213

 1.  2. 3.   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.
 21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.
 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.
                   


MÃ ĐỀ 214

 1.  2. 3.   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.
 21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.
 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.
                   

MÃ ĐỀ 215

 1.  2. 3.   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.
 21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.
 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.
                   

MÃ ĐỀ 216

 1.  2. 3.   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.
 21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.
 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.
                   

MÃ ĐỀ 217

 1.  2. 3.   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.
 21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.
 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.
                   

MÃ ĐỀ 218

 1.  2. 3.   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.
 21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.
 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.
                   

MÃ ĐỀ 219

 1.  2. 3.   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.
 21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.
 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.
                   

MÃ ĐỀ 220

 1.  2. 3.   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.
 21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.
 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.
                   

MÃ ĐỀ 221

 1.  2. 3.   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.
 21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.
 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.
                   

MÃ ĐỀ 222

 1.  2. 3.   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.
 21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.
 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.
                   

MÃ ĐỀ 223

 1.  2. 3.   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.
 21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.
 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.
                   


MÃ ĐỀ 224

 1.  2. 3.   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.
 21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.
 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.
                   

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
THÔNG TIN CÁ NHÂN
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

sp online5Tư vấn miễn phí 24/7

024.6655.8670 - 024.858.77.666
Hotline: 09.8161.5757
kenhtuyensinhedu.vn@gmail.com

Đăng ký Online


Đăng ký nhận Email

Đăng ký nhận email khi chúng tôi có tin tuyển sinh mới!