CẬP NHẬT ĐÁP ÁN KÌ THI ĐH MÔN TOÁN NĂM 2018

CẬP NHẬT ĐÁP ÁN KÌ THI ĐH MÔN TOÁN NĂM 2018


CẬP NHẬT ĐÁP ÁN KÌ THI ĐH MÔN TOÁN NĂM 2018

 

Đề thi môn Toán THPT quốc gia 2018. Cập nhật đáp án môn Toán, tin tức kỳ thi THPT quốc gia 2018 nhanh nhất trên trang Đời sống & Pháp luật.

(Ấn F5 để ập nhật nhanh nhất đề thi môn Toán)

Chiều 25/6, các thí sinh sẽ tiếp tục kỳ thi THPT quốc gia 2018 với môn thi Toán bằng hình thức trắc nghiệm. Môn Toán có thời gian làm bài 90 phút. Thời gian phát đề cho thí sinh là 14h20. Các thí sinh sẽ có 10 phút để đọc và kiểm tra nội dung đề, phát hiện sai sót (nếu có) của đề. Thời gian làm bài thi môn Toán được tính từ 14h40 và kết thúc lúc 16h00.

Theo đề minh họa môn toán 2018 Bộ GD-ĐT, kiến thức chính là chương trình lớp 12 (80%), thêm kiến thức lớp 11 (20%), các câu hỏi xếp thứ tự tăng dần về độ khó (tương tự đề chính thức 2017), nhưng độ phân hóa cao hơn.

 

Đáp án các mã đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán

 

MÃ ĐỀ 105

 1.C 2.D  3.D  4.A   5.D 6.A   7.D  8.B 9.D 10.A 
11.D  12.A  13.D  14.B  15.D  16.B  17.A  18.B  19.D 20.C 
21.B 22.A  23.C 24. D 25. B 26. B 27. A 28. 29. 30.
31. D 32. A  33.B 34.A 35.A 36. C 37. D 38.A 39. A 40. B
41.  42. 43.  44.  45.  46.   47.  48.C 49.D 50. D

MÃ ĐỀ 120

 1. D 2. C  3. D  4. C   5. C 6. D   7. B  8.A  9.A 10.D 
11.B  12.A  13.D  14.D 15.B  16.D  17. B 18.C   19.D 20.C 
 21.A 22. C  23.C 24. C 25. A 26. A 27. A  28.C  29. 30.D
31. C 32. D  33.D  34.A  35.C 36. B 37.   38.C 39.  40. A
41.   42. 43.D  44. C 45. D 46. B  47.A  48.  49. 50. A

MÃ ĐỀ 110

 1.A 2. B 3. A 4. B  5.B 6. D  7.C  8.D  9.B 10. A
11. A 12. A 13. A 14. C 15. C 16. B 17. D 18. C  19.D 20. D
 21.C 22. B  23.B 24. B 25. C 26. D 27. C  28.D  29.C 30.D
31. B 32. C  33.A  34.C  35.D 36. A 37.   38.B 39. C 40. D
41. B  42.B 43. B 44. C 45. D 46. C  47.B  48.C  49.D 50. D

MÃ ĐỀ 107

 1. C 2. B 3. D 4. D  5.B 6. A  7.B  8.D  9.C 10. C
11. D 12. A 13. B 14. A 15. A 16. D 17. D 18. C  19.C 20. D
 21.C 22. A  23.C 24. C 25. A 26. D 27. B  28.D  29.A 30.D
31. C 32. B  33.C  34.B  35.A 36. A 37. D  38.D 39. A 40. B
41. C  42.C 43. A 44. A 45. A 46. C  47.D  48.D  49.B 50. 

MÃ ĐỀ 109

 1.A 2. A 3. C 4. D  5.C 6. D  7.C  8.C  9.A 10. D
11. B 12. B 13. D 14. B 15. B 16. B 17. C 18. D  19.D 20. B
 21.C 22. D  23.A 24. D 25. C 26. D 27. B  28.C  29.D 30.B
31. D 32. A  33.C  34.C  35.B 36. A 37. A  38. 39. A 40. D
41. B  42.D 43.  44.  45.  46. B  47.A  48.D  49. 50. A

MÃ ĐỀ 103

 1.C 2. B 3. D 4. A  5.D 6. D  7.D  8.A  9.C 10. D
11. B 12. C 13. B 14. B 15. C 16. D 17. A 18. C  19.C 20. C
 21.C 22. A  23.B 24. B 25. A 26. B 27. D  28.D  29.A 30.A
31. A 32. A  33.C  34.C  35.C 36. B 37. C  38.C 39. B 40. B
41. B  42.C 43. C 44. A 45. D 46. B  47.A  48.C  49.A 50. B

MÃ ĐỀ 117

 1.D 2. C 3. B 4. D  5.D 6. D  7.B  8.A  9.B 10. B
11. B 12. D 13. C 14. C 15. A 16. C 17. D 18. D  19.B 20. A
 21.B 22. C  23.A 24. B 25. D 26. C 27. A  28.A  29.A 30.B
31. C 32. D  33.B  34.A  35.A 36. C 37. C  38.C 39. D 40. D
41. C  42.C 43. B 44. A 45. A 46. A  47.D  48.C  49.D 50. B


MÃ ĐỀ 106

 1.C 2. D 3. A 4. D  5.D 6. C  7.A  8.D  9.C 10. D
11. A 12. B 13. C 14. B 15. C 16. D 17. B 18. C  19.B 20. D
 21.B 22. D  23.C 24. A 25. A 26. C 27. B  28.B  29.A 30.D
31. A 32. B  33.D  34.A  35.D 36. C 37.A   38.D 39. D 40. 
41. C  42. 43.  44. A 45.  46. D  47.  48.C  49. 50.

MÃ ĐỀ 121

 1.D 2. A 3. D 4. D  5.C 6. D  7.A  8.B  9.C 10. A
11. C 12. D 13. B 14. C 15. B 16. D 17. B 18. D  19.C 20. A
 21.A 22. C  23.B 24. A 25. A 26. B 27. A  28.A  29.A 30.A
31. B 32. C  33.A  34.D  35.C 36. B 37. D  38.A 39. B 40. A
41. B  42.C 43. A 44. D 45.C  46. B  47.B  48.B  49. 50.

MÃ ĐỀ 104

 1.C 2. C 3. D 4. D  5.A 6. B  7.B  8.A  9.D 10. B
11. A 12. C 13. A 14. C 15. B 16. D 17. A 18.B   19.D 20. D
 21.A 22. C  23.C 24. B 25. D 26. A 27. C  28.B  29.B 30.C
31. D 32. A  33.C  34.A  35.A 36. A 37. D  38.C 39.  40.A 
41. C  42.B 43. A 44. D 45. D 46. B  47.D  48.C  49.A 50.A

MÃ ĐỀ 114

 1.B 2. D 3. B 4. A  5.B 6. B  7.C  8.A  9.C 10. A
11. A 12. A 13. D 14. D 15. A 16. D 17. A 18. A  19.C 20. B
 21.C 22. A  23.C 24. C 25. A 26. D 27. B  28.C  29.D 30.B
31. C 32. B  33.C  34.B  35.A 36. A 37. D  38.D 39. A 40. B
41.   42.A 43.  44. C 45. B 46.   47.A  48.  49.A 50.

MÃ ĐỀ 111

 1.D 2. D 3. D 4. C  5.B 6. A  7.B  8.D  9.A 10. B
11. A 12. C 13. D 14. C 15. A 16. C 17. A 18. B  19.C 20. C
 21.D 22. B  23.A 24. A 25. D 26. A 27.   28.  29.D 30.B
31. D 32. B  33.C  34.D  35.C 36. A 37. D  38.A 39. C 40. C
41. A  42.C 43.  44. D 45. D 46. A  47.C  48.B  49.A 50.

MÃ ĐỀ 115

 1.A 2. C 3. C 4. C  5.B 6. A  7.D  8.B  9.D 10. C
11. A 12. C 13. A 14. B 15. A 16. B 17. D 18. A  19.D 20. B
 21.D 22. D  23.A 24.A  25. A 26.  27.   28.B  29. 30.
31.  32. B  33.  34.  35.D 36. D 37. C  38. 39.  40. B
41.   42. 43. B 44. D 45.  46.   47.  48.  49.D 50.D

MÃ ĐỀ 122

 1.B 2. B 3. D 4. D  5.C 6. D  7.A  8.D  9.C 10. A
11. C 12. B 13. D 14. D 15. B 16. B 17. B 18. A  19.C 20. B
 21.C 22.C   23.A 24. D 25. D 26. D 27. B  28.D  29.D 30.A
31. B 32. C  33.A  34.  35.B 36. B 37.   38.B 39. A 40. D
41. C  42. 43. C 44.  45. D 46. D  47.D  48.B  49.A 50.

MÃ ĐỀ 103

 1.C 2. B 3. A 4. A  5.D 6. D  7.D  8.A  9.B 10. D
11. B 12. C 13. B 14. B 15. C 16. D 17. A 18. C  19.C 20. C
 21.B 22. A  23.B 24. B 25. A 26. C 27.   28.D  29.A 30.
31. A 32. D  33.D  34.C  35.C 36. B 37. C  38.C 39.B  40. B
41. B  42.C 43. C 44. A 45.  46. B  47.A  48.C  49.A 50.B

MÃ ĐỀ 116

 1.D 2. C 3. A 4. C  5.C 6. C  7.A  8.A  9.A 10. C
11. B 12. D 13. C 14. B 15. B 16. D 17. D 18. C  19.C 20. B
 21.D 22. B  23.A 24. B 25. A 26. C 27. B  28.B  29.B 30.C
31. C 32. B  33.B  34.D  35.A 36. C 37. A  38.B 39. B 40. C
41. C  42.A 43. B 44. A 45.  46. C  47.B  48.A  49.C 50.A

MÃ ĐỀ 123

 1.C 2. C 3. D 4. A  5.A 6. C  7.B  8.B  9.A 10. D
11. B 12. D 13. C 14. C 15. D 16. C 17. B 18. D  19.B 20. B
 21.D 22. A  23.D 24. D 25. A 26. D 27. B  28.B  29.B 30.B
31. C 32. C  33.B  34.B  35.C 36.  37. D  38.D 39.  40. 
41.   42.C 43. B 44. C 45.  46. D  47.  48.D  49.C 50.B

MÃ ĐỀ 101

 1.D 2. D 3. A 4. A  5.B 6. C  7.D  8.B  9.D 10. C
11. D 12. C 13. A 14. B 15. B 16. C 17. A 18. D  19.A 20. D
 21.A 22. A  23.D 24. A 25. A 26. A 27. D  28.A  29.B 30.C
31. D 32. B  33.A  34.B  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
41.   42. 43.  44.  45. B 46.   47.  48.  49. 50. 

MÃ ĐỀ 102

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
41.   42. 43.  44.  45.  46.   47.  48.  49. 50.

MÃ ĐỀ 108

 1.C 2. B 3. B 4. C  5.D 6. C  7.D  8.C  9.C 10. A
11. D 12. B 13. B 14. D 15. B 16. B 17. B 18. C  19.D 20. D
 21.B 22. C  23.D 24. A 25. B 26. C 27.   28.  29.D 30.D
31. B 32. B  33.A  34.C  35.C 36. B 37.   38. 39.  40. 
41.   42. 43. B 44.  45.  46.   47.  48.B  49.C 50. 

MÃ ĐỀ 

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
41.   42. 43.  44.  45.  46.   47.  48.  49. 50.

MÃ ĐỀ 

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
41.   42. 43.  44.  45.  46.   47.  48.  49. 50. 

 


ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
THÔNG TIN CÁ NHÂN
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

sp online5Tư vấn miễn phí 24/7

024.6655.8670 - 024.858.77.666
Hotline: 09.8161.5757
kenhtuyensinhedu.vn@gmail.com

Đăng ký Online


Đăng ký nhận Email

Đăng ký nhận email khi chúng tôi có tin tuyển sinh mới!